Komu przysługuje świadczenie Dobry start?

Wniosek o świadczenie może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
 • pełnoletnia osoba ucząca się

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie:

 • 18 roku życia lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole
 • 24 roku życia – w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności

Kryterium dochodowe

 • Brak

Wysokość świadczenia

 • 300 zł raz w roku

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Terminy składania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane:

 • od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do  30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

 1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną
 2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
 3. Drogą pocztową na adres Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie
 4. W siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie

Przyznanie świadczenia Dobry start

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia Dobry start

Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

UWAGA!

Wypłata świadczenia zostanie zrealizowana niezależnie od otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start.