Gmina Blizanów informuję, że zamierza przystąpić do konkursu na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Do przyznania wsparcia kwalifikują się dzieci szkół podstawowym i ponadpodstawowych, które:

-są członkami rodzin w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny/ – osoby, która była zatrudniona w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

-które zamieszkują gminę Blizanów, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

W celu zgłoszenia się do programu należy dostarczyć:

-oświadczenie wraz z klauzulą RODO – w przypadku dzieci do lat 18 (podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego)

-oświadczenie wraz z klauzulą RODO – w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej ( podpisane przez pełnoletniego ucznia),

-oświadczenie zawierające deklarację wyboru rodzaju wsparcia,

-dokument poświadczający fakt zatrudnienia swojego krewnego w linii prostej w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej

(w przypadku jego posiadania).

Złożenie oświadczenia, nie gwarantuję otrzymania wsparcia. Wsparcie będzie możliwe po otrzymaniu środków przez Gminę w ramach konkursu.

 Oświadczenia należy składać do dnia 29.10.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie  z siedzibą Blizanów Drugi 5A.

 Tel. 627-511-033

604-397-377

Pozostałe informacje o konkursie są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Oświadczenie zawierające deklarację wyboru rodzaju wsparcia