Komunikat – „Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Jednocześnie w tym samym terminie trzeba ponownie złożyć wniosek o 500 +, zasiłek rodzinny czy fundusz alimentacyjny.

Świadczenie „Dobry start” przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18 roku życia, lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji rozpoczętej przed ukończeniem 18 roku życia nauki w danej szkole.(na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie dobry start nie przysługuje). W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018 i obejmie uczniów rozpoczynających rok z szkolny 2018/2019.
Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną

  1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną
  2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia

Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w ośrodku pomocy lub drogą pocztową). Powyższe terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.

Jednocześnie informuję że w przypadku złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o oświadczenie 500+, a złożonego w lipcu-sierpniu wówczas przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Złożenie wniosku „500+” we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Natomiast jeśli wniosek „500+” zostanie złożony później, niż w październiku 2018 r., to jego wypłata nastąpi za miesiąc, od którego został złożony w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Główne zasady programu 500+ pozostają bez zmian, dla większości rodzin nic się więc nie zmieni. Ze względu na usprawnienie pracy i obsługi GOPS zwraca się z prośbą o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną jak najwcześniej, a więc już od lipca (od sierpnia przyjmujemy zgodnie z ustawami bezpośrednio w Ośrodku). Prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku, miejsce zamieszkania, pesele członków rodzin. Znacznie skróci to czas oczekiwania w Ośrodku na przyjęcie wniosku. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.