Pod koniec 2019r. zakończył się remont mieszkania chronionego w Warszówce o powierzchni 74,93 m, którym dysponuje GOPS Blizanów. W jego skład wchodzą: kuchnia, cztery pokoje, łazienka, przedpokój, pralnia. Na wyposażeniu są też poza niezbędnymi artykułami gospodarstwa domowego 2 laptopy i drukarka. Na prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym GOPS pozyskał dofinansowanie w wysokości 98 tys. zł, a środki własne to kwota 42 tys. zł.
Mieszkanie przeznaczone jest dla 5 osób zgodnie w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek lub chorobę potrzebują  wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających pieczę zastępczą (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa wart.159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Utworzone mieszkanie spełnia standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych oraz funkcjonować będzie zgodnie z działaniem 4.7 programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” ustanowioną uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dn. 20.12.2016 r.
Za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniec jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. Ustalenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie. Mieszkańcy nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Zasady ponoszenia odpłatności reguluje Uchwała nr XVIII/167/2020 Rady Gminy Blizanów z dn. 19.05. 2020 r.