Od 7 stycznia 2022 r. można składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wnioski będą przyjmowane do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r: dla wniosków złożonych do 31 stycznia w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. dla wniosków złożonych od 1.02.2022 do 31.10.2022 wypłata jednorazowa niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku. Wnioski złożone po dniu 31.10.2022 pozostaną nierozpatrzone.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

-elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

-tradycyjnie (papierowo, pocztą lub osobiście) – wnioski będzie można złożyć bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie Drugim.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 627- 511-033

 

Załączniki:

1.Ustawa o dodatku osłonowym

2.Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego