Od 01 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą od dnia 01 lipca 2019 r. jest możliwość ubiegania się o świadczenie wychowawcze na każde dziecko do 18. roku życia niezależnie od dochodu rodziny. Istotną zmianą jest również brak ustalenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 LIPCA 2019r.

Świadczenie od 1 lipca 2019r. „bez dochodu”

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie od dnia 1 sierpnia 2019r.,

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Poniedziałek –  piątek   830  – 1330

Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD 1 LIPCA 2019R. NIEZALEŻNIE OD DOCHODU

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Zatem by uzyskać 500+ na nowych zasadach rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia, musi złożyć wniosek od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. aby otrzymać wyrównanie od 1 lipca (gdy złoży po 30.09.2019r. to będzie ono wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.).

Rodziny, które już otrzymują świadczenie wychowawcze 500+ na drugie dziecko a chcieliby złożyć wniosek na dziecko pierwsze mogą to zrobić jednocześnie ze składaniem wniosku o 500+ na kolejny okres zasiłkowy dla pozostałych dzieci.

Okresy przyznawania dla wniosków złożonych o świadczenie wychowawcze.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r.

Natomiast w sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021r.

Dłuższy czas na złożenie wniosku dla dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r.

Rodzice dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r. mają trzy miesiące, od dnia urodzenia się dziecka (objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka), na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z zachowaniem prawa do ustalenia tego świadczenia od miesiąca urodzenia się dziecka (objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka).

Kolejna zmiana : Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica (opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego), którym zostało przyznane świadczenie, drugi rodzic (opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka) złoży wniosek na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica (opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego) nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze. 

Natomiast jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica (opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka), z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone a drugi rodzic (opiekun prawny lub opiekun faktyczny) złoży wniosek na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu), przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica (opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka).

Co z decyzją?

Od dnia 1 lipca 2019r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Wydania decyzji wymagają natomiast odmowa przyznania świadczenia, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia.

Od 1 lipca 2019r. przesyła wnioskodawcy tylko informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał taki adres.

Jeśli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku to może on odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje:

– matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (chyba, że rodzice sprawują opiekę naprzemienną – wtedy każdy z rodziców orzymuje świadczenie w wysokości 250,00zł)

– opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego

-opiekunowi prawnemu dziecka

-dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie przysługuje  od urodzenia do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Zatem otrzymają je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych, separowanych lub żyjących w rozłączeniu wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego na dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Rozwód, separacja oraz plan wychowawczy dotyczący opieki naprzemiennej muszą być udokumentowane prawomocnym orzeczeniem sądu.

Sposób wypłaty.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przede wszystkim przelewem na konto. Numer konta należy podać przy składaniu wniosku.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z przepisami ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej,

– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kiedy informacja i wypłata świadczenia?

  • Jeśli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.
  • Jeśli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od  1 września 2019r. do dnia 30 września 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019r.
  • Jeśli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od 1 października 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019r.
  • Jeśli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od 1 listopada 2019r. do dnia 30 listopada 2019r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020r.
  • Jeśli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do 29 lutego 2020r.

Więcej informacji oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie lub pod numerem telefonu: (62) 75 11 033.

Świadczenie „Dobry Start” (300+)

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” (300+) będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie od dnia 1 sierpnia 2019r.,

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Poniedziałek –  piątek   830  – 1330