Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Proszę przyjąć do wiadomości, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie jest Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie,  tel. 62 7511033,  e-mail : gops.blizanow@wp.pl 
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan  skontaktować się poprzez  e-email:biuro@inbase.pllub telefonicznie 22 3500140. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z :
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 1. Każdemu z Państwa przysługują prawa:
 • dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w  państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 WarszawaTelefon: 22 860 70 86

8. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie ma        charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.