W 18.04.2019r br. Wójt Gminy Blizanów Pan Sławomir Musioł złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego dotyczący przyznania środków finansowych w kwocie  17,280 zł na usługi opiekuńcze z Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy Państwa, że wnioskowane środki zostały przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ze wsparcia w ramach programu mogą również skorzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności uzyskują doraźną, czasową pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej.

Całkowity koszt zadania ze środkami własnymi gminy wynosi 21 600,00 zł.

 

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie- Blizanów Drugi 5a 62-814 Blizanów , tel. 62 7511033