Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W gminie Blizanów realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do czerwca 2018 roku osoby które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez pracowników socjalnych GOPS w Blizanowie pod kątem spełniania kryteriów udziału w Programie oraz wpisane na listę Beneficjentów, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, może otrzymać w nich produkty następującego typu: artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, kasza gryczana, ryż biały, herbatniki maślane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, buraczki wiórki, powidła śliwkowe), artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona  filet z makreli w oleju), cukier, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Beneficjenci programu, zobowiązani są do brania udziału w działaniach proponowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowanych w ramach jego działalności tj. np. min: w warsztatach, spotkaniach edukacyjnych, konsultacjach.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie zobowiązani są również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach dot. w/w działań informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań ustawowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci ciekawych warsztatów edukacyjnych (najczęściej kulinarnych, dietetycznych) dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (warsztaty edukacji ekonomicznej oraz niemarnowania żywności) .

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (w tym możliwe są indywidualne konsultacje z dietetykami. Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

Kwoty kryterium dochodowego obowiązujące do 30.09.2018 r. wynoszą:
• 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
• 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie

Kwoty kryterium dochodowego obowiązujące od 01.010.2018 r. wynoszą:
• 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej 
• 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu –  z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenia za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

–  świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r.
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2015 poz. 693 z poźn. zm.);

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Kwalifikacji do programu dokonują oraz udzielają wszelkich informacji wyłącznie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie w godzinach urzędowania.