Przeciwdziałanie uzależnieniom

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blizanowie działa na podstawie Ustawy o z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art.4.1 ust.3).

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blizanowie wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Przewodniczący–

Zastępca –

Członkowie Komisji –

Dane adresowe:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blizanowie  od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań komisji należy:

 1. inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnienia i przemocy,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art.24 ustawyo wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. informacji o osobach, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematyczne zakłócają spokój i porządek publiczny,
 3. wzywanie na rozmowę osób, co, do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek w celu weryfikacji powziętych informacji,
 4. weryfikacja informacji o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w przepisie art. 24 ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii poprzez sporządzanie kwestionariuszy miejscu zamieszkania,
 5. kierowanie na badanie przez biegłych (psychologa, lekarza psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego,
 6. kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu
  w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 7. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 8. wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy,
 9. kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu
  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 10. tworzenie i realizacja Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
 11. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.

  Zadania punktu konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie, 

  • całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
  • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące czy uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla tych osób),
  • udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjnym/terapii,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,
  • stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na danym terenie rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • Przyjmowanie zgłoszeń do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób, wobec, których istnieje podejrzenie o nadmierne spożywaniu napojów alkoholowych w wyniku czego dochodzi  do  rozpadu więzi rodzinnych, demoralizacji małoletnich, uchylania się od pracy lub naruszania porządku publicznego.

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek  i złożyć go w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , właściwej dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. W gminie Blizanów takie wnioski składa się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Blizanowie.

Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los nadużywającego alkoholu lub instytucja (np. pomoc społeczna, policja itp.).

Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie. W tym celu kieruje się osoby zgłoszone do Komisji na badania lekarskie. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenia z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa.

Komisja zbiera również informacje od wnioskodawcy oraz osób zgłaszających troskę o los osoby doświadczającej problemu alkoholowego (gromadzenie materiału dowodowego). Jeżeli osoba kierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniom, utrudnia jego przeprowadzenie, nie odbiera korespondencji a zgromadzona dokumentacja wskazuje na przesłanki problemu alkoholowego komisja, kieruje się sprawę do sądu. Sąd nakazuje wykonanie badania, rozpatruje wniosek i wydaje zobowiązanie do leczenia, które jest ważne dwa lata.

Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się odbyć leczenie. Jeżeli jest to pierwsze zobowiązanie do leczenia, sąd zazwyczaj kieruje daną osobę na leczenie w warunkach ambulatoryjnych (poradni leczenia uzależnień). Jeżeli leczenie nie przebiega w sposób prawidłowy, placówka przesyła do sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarne (szpital).

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

UWAGA

Osobie składającej wniosek nie przysługuje prawo wycofania wniosku.
Osoba składająca wniosek nie ma prawa dostępu do gromadzonych przez komisję materiałów postępowania.
Osoba składająca wniosek nie jest uczestnikiem postępowania – nie może składać wniosków dowodowych ani wnosić apelacji do wydanego postanowienia sądowego.