W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych na stronie internetowej   informuję,   że  sprawozdania   finansowe   Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w   Blizanowie  umieszczone   są   zgodnie §34 Rozporządzenia   Ministra  Rozwoju   i   Finansów   z   dnia 13   września   2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2471).

Sprawozdania finansowe za 2018 rok:

  1. Bilans jednostki budżetowej GOPS w Blizanowie sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

  2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki GOPS w Blizanowie sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

  3. Rachunek zysków i strat jednostki GOPS w Blizanowie (wariant porównawczy ) sporządzony w dniu 31.12.2018 r.

  4. Informacja dodatkowa wraz z załącznikami za 2018 r.