ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

UWAGA!!!
Przypominamy, że w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”

Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do 31 maja 2021 r.

Ponadto informujemy, że rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu „Rodzina 500+” składając odpowiedni wniosek.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej lub w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie (wejście od strony ulicy).

Docelowy roczny okres świadczeniowy będzie funkcjonować od przyszłego roku tj. od 2021r. i będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego.

By uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną (papierowo) – od 1 kwietnia 2021r.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW (wejście do GOPS-u od strony ulicy)
Poniedziałek – piątek 8:30 – 13:30

Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Świadczenie wychowawcze 500+ od dnia 1 lipca 2019r. przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
– matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (chyba, że rodzice sprawują opiekę naprzemienną – wtedy każdy z rodziców otrzymuje świadczenie w wysokości 250,00zł)
– opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego
-opiekunowi prawnemu dziecka
-dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie przysługuje od urodzenia do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
– dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej,
– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Rodzice obecnie mają trzy miesiące, od dnia urodzenia się dziecka (objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka), na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z zachowaniem prawa do ustalenia tego świadczenia od miesiąca urodzenia się dziecka (objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka).

Od dnia 1 lipca 2019r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Wydania decyzji wymagają natomiast odmowa przyznania świadczenia, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia.

Od 1 lipca 2019r. organ właściwy przesyła wnioskodawcy tylko informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał taki adres.

Jeśli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku to może on odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty.

Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z przepisami ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Więcej informacji oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie lub pod numerem telefonu: (62) 75 11 033.