ZARZĄDZENIE Nr 9/2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie
z dnia 18 grudnia 2020r

w sprawie : ustalenia dna wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r
Na podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy /Dz.U. 2020 poz.1320/ zarządzam co następuje:
§ 1
1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020r dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie i na tablicy ogłoszeń.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Blizanowie
Lidia Juszczak