Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą:
od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną (za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS)
od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej (papierowej): osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Aby otrzymać świadczenie za nowy okres świadczeniowy – tj. od 1 czerwca 2021r., należy złożyć wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożony został wniosek.
UWAGA! Złożenie wniosku do końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego (500 +).

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

– do dnia 30 kwietnia 2021 r.: ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021,
– od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021,
– od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021,
– od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
– 1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021r..

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – WEJŚCIE OD STRONY ULICY
Poniedziałek – Piątek 8.30 – 13.30
Telefon: (62) 75 11 033
W trosce o wzajemne bezpieczeństwo prosimy w miarę możliwości o składanie wniosków drogą elektroniczną.

Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.
Świadczenie wychowawcze 500+ od dnia 1 lipca 2019r. przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
– matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (chyba, że rodzice sprawują opiekę naprzemienną – wtedy każdy z rodziców otrzymuje świadczenie w wysokości 250,00zł)
– opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego
-opiekunowi prawnemu dziecka
-dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie przysługuje od urodzenia do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
– dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej,
– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Rodzice obecnie mają trzy miesiące, od dnia urodzenia się dziecka (objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka), na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z zachowaniem prawa do ustalenia tego świadczenia od miesiąca urodzenia się dziecka (objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka).
Od dnia 1 lipca 2019r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Wydania decyzji wymagają natomiast odmowa przyznania świadczenia, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia.
Od 1 lipca 2019r. organ właściwy przesyła wnioskodawcy tylko informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał taki adres.
Jeśli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku to może on odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty.

Rodzina 500 plus w UE.
Zgodnie z przepisami ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.