Zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Blizanów

dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach . na terenie Gminy Blizanów.

Gmina Blizanów ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Blizanów

Zamawiający:

Gmina Blizanów reprezentowana przez:

Lidię Juszczak – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół z terenu gminy Blizanów zgodnie z załącznikiem nr 5:

– rozpoczęcie: dnia 02.01.2019 r.

– zakończenie: dnia 20.12.2019 r. podczas trwania zajęć.

 Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku .

3.   Gmina Blizanów nie dopuszcza składania ofert częściowych

4.      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5.      Terminy mające wpływ na realizację zamówienia: do 10 każdego miesiąca

– data wystawienia faktury za miesięczną realizację zamówienia – termin zapłaty za otrzymaną fakturę – 14 dni od daty wpływu faktury

6.      Wymagania względem wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (dostarczył) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od daty składanie ofert, co najmniej 3 dostawy porównywalne do przedmiotu zamówienia tzn. przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół (załącznik nr  3).

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie:

– Decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji posiłków i obrotu oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej artykułów żywnościowych.

– Decyzję lub opinie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełnienia przez określony środek transportu wymagań do zapewnienia higieny przy przewozie środków spożywczych

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych dokumentów w chwili podpisania umowy:\

– polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku braku takiego ubezpieczenia wykonawca winien przy składaniu ofert złożyć oświadczenie, że w przypadku wybrania jego oferty, dokona przedmiotowego ubezpieczenia przed rozpoczęciem świadczenia usług dla zamawiającego;

– polisę OC deliktową – ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zatrucia pokarmowego

– polisę kontraktową.

w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jaki Wykonawca będzie wykonywał w ramach niniejszego zamówienia

7.   Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

–  cena                                    wartość punktowa    100

– sposób obliczania oceny:         cena minimalna x 100

                                                    cena badanej ofert

Powyższe załączniki proszę składać do  14.12.2018r., do godziny 10.00, w siedzibie: Gmina Blizanów- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie z siedzibą Blizanów Drugi 5a 62-814 Blizanów w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY BLIZANÓW”

Nie otwierać przed 14.12.2018r. do godz. 10:15

Ofertę można przekazywać pod wskazany adres.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie

Blizanów Drugi 5A 62-814 Blizanów

tel. 62 75 11 033

fax: 62 75 11 033

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę .

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz  odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Załączniki :

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie – załączniki nr 2.

3. Doświadczenie zawodowe – załączniki nr 3.

4. Wzór umowy – załącznik nr 4.

5. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5.