Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie z dnia 02 listopada 2020 roku
w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz rozdział 5 § 29 zarządzenia nr 5/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie zarządza się co następuje:

§ 1

1. W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, od dnia 03.listopada. 2020 roku do odwołania wprowadzam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie wykonywanie pracy zdalnej zmiennej w miejscu zamieszkania pracownika polegającej na podziale zespołu na dwie grupy aby osoby z jednej zmiany nie miały bezpośredniego kontaktu z osobami z drugiej zmiany.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania i obowiązuje do odwołania.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Lidia Juszczak