Na podstawie Art. 8 ust 1i 2  zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 08 .06.2022r Dz.U. 2022 poz.1383
Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł” w następujących terminach:

1.Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.
Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

2.Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.
Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.
Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

Za jaki okres przyznawane jest świadczenie?
1.świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 06. 2022r poz. 1336

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni  z tytułu zapewnienia  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w przypadku:
– posiadania  orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
– osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności
Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.
– osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni)
– kobietom w ciąży
– osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia
– osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci
Wówczas świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.
– małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej
Wówczas świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Ważne!
Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie

Gdzie można składać wnioski ?
Wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Blizanowie

z siedzibą Blizanów Drugi 5A 62-814Blizanów

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać  pod numerem  telefonu: 62 75 11 033 .